End-user License Agreement Scorion

Ten behoeve van eindgebruikers welke gebruik maken van software diensten van Parantion Groep B.V. waaronder Scorion, Easion en Groeidocument waarbij gebruiker toestemming heeft voor het gebruik vanuit de instelling welke de toegang tot de software dienst heeft verstrekt. Deze Individuele Eindgebruikersoverkomst (End User License Agreement (EULA)) bevat de beperkte voorwaarden voor het gebruik door Eindgebruiker van het Product, dat u van de instelling waaraan u bent verbonden of studeert hebt verkregen. Het bestaat uit computerprogrammatuur en daaraan gerelateerde dragers en gedrukte documentatie, en dat eventueel online of elektronische documentatie bevat (‘Product’). Door het Product te installeren, te kopiëren, in te loggen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst gebonden te zijn. Indien de Instelling u het Product verschaft, dan wel toegang tot het product verschaft is de Instelling verplicht u deze Individuele licentie (digitaal) te laten ondertekenen ten blijke van uw instemming met de voorwaarden. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst, dient u het ongebruikte Product direct te retourneren aan de Instelling dan wel niet in te loggen en de instelling in kennis te brengen.

Gebruiksrecht

U bent zich bewust dat de Instelling van Rechthebbende Gebruiksrechten heeft verkregen ten behoeve van haar Eindgebruikers voor de duur van de looptijd van de Licentieovereenkomst tussen de Instelling en de Rechthebbende, en dat u derhalve geen zelfstandig Gebruiksrecht krachtens deze Individuele Eindgebruikersoverkomst heeft verkregen.

Gebruik

U mag het Product slechts gebruiken voor zover dit gebruik voortvloeit uit een opdracht van de Instelling en/of geschiedt in het belang van het onderwijs en/of onderzoek van de Instelling. Het gebruik van het Product zal nimmer commercieel van aard zijn. Ander gebruik dan hiervoor bedoeld is strijdig met de voorwaarden van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst.

Misbruik

Het Product mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de doelstelling zoals hierboven beschreven. Onder misbruik wordt verstaan, alles wat hiermee niet in overeenstemming is. Expliciet onder misbruik wordt verstaan, alle wettelijke bepalingen ten aanzien van privacy, en bepalingen in het kader van de telecomwet of andere van belang zijnde wetgeving. Eveneens wordt onder misbruik verstaan het moedwillig invoeren van gegevens, data of andere karakters in de software of het invoeren van genoemde gegevens, data of karakters, waarvan het vermoeden kan bestaan dat deze schadelijk kunnen zijn voor de software, de afhandeling van de gegevens of het functioneren van de software. Misbruik wordt beschouwd als computervredebreuk waarop wettelijke sancties van toepassing zijn.

Verhuur en overdracht

U mag het Product niet uitlenen, verhuren of lease geven. Uw recht op grond van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst is persoonlijk en u mag het niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen of uw inlogcodes aan derden verstrekken.

Auteursrecht

Het eigendom van, de auteursrechten op het Product (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto’s, animaties, video, klank, muziek, tekst, plug-ins en apps die in het Product zijn verwerkt), de begeleidende documentatie, en alle exemplaren van het Product, berusten bij Rechthebbende. Het Product wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Derhalve dient u het Product te behandelen zoals alle andere materialen waarop auteursrechten rusten.

Kopiëren

U zult op geen enkele wijze actief of passief betrokken zijn bij het kopiëren en/of anderszins verveelvoudigen of overdragen aan enige derde van het Product.

Ondersteuning en gebruikersrechten

Ondersteuning op het Product wordt u aangeboden vanuit de instelling en niet vanuit Rechthebbende. Voor ondersteuning kunt u zich wenden tot de Instelling. De rechten ten aanzien van het gebruik van de persoonsgegevens, privacy en dataveiligheid zijn geregeld in de Europese wetgeving GDPR. In dit kader heeft de instelling een verwerkersovereenkomst afgesloten met gebruiker en Rechthebbende.

Beperking garantie en aansprakelijkheid

De Instelling en Rechthebbende wijzen alle garanties af, zowel uitdrukkelijk als impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. De Instelling noch de Rechthebbende zijn aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving of verlies van informatie, bedrijfsonderbreking of ander geldelijk verlies, ook indien de Instelling en/of Rechthebbende op de hoogte gesteld is van het risico van dergelijke schade.

Algemene bepalingen

  • In geval van overtreding van enige bepaling van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst is de Instelling gerechtigd jegens u nadere maatregelen te treffen.
  • U stemt in met het door de Instelling doen administreren van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst, waartoe de Instelling voorkomende persoons- en andere gegevens zal mogen verwerken in een daartoe door de Instelling aan te maken bestand.
  • U stemt in met het door de Instelling op verzoek van onder genoemde Rechthebbende verstrekken van het onder punt 10 van deze Individuele Eindgebruikersoverkomst bedoelde bestand aan Rechthebbende of door Rechthebbende aan te wijzen derden, indien Rechthebbende dat noodzakelijk acht in verband met het handhaven van haar rechten.
  • Indien deze overeenkomst u wordt aangeboden, deel uitmakend van de inlog of aanmeldprocedure van Product, middels akkoord te gaan door het ‘aanvinken’ van de vraag ‘of u akkoord gaat met de overeenkomst’, wordt dat beschouwd als een expliciete ‘ondertekening van de overeenkomst’ met in begrip van het gegeven dat u deze overeenkomst heb gelezen dan wel begrepen.